Dispenser

 

 

 

Vrångö Vägförening

Copyright © All Rights Reserved

Ansökan om dispenser

 

 

Vrångö Vägförening har ansvaret för vägarna på Vrångö. Vägarna är inte byggda för tunga och breda transporter. På grund av detta råder förbud mot trafik med motordrivet fordon. Miljön har stor betydelse för alla boende. Göteborgs Södra Skärgård är klassad som riksintressant för kulturminnesvård och friluftsliv och de boendes mening är att vi skall försöka behålla ett så bilfritt samhälle som möjligt. Dock kan styrelsen för Vrångö Vägförening bevilja undantag från förbudet mot fordonstrafik, så kallade dispenser. Dessa kan sökas i underflikarna "Generella" alternativt "Tillfälliga Dispenser."

 

 

Generella dispenser.

 

Generella dispenser kan efter prövning ges till på platsen etablerade företag som för sin verksamhet är beroende av ett motorfordon för täta och regelbundna materialtransporter. Transportbehovet skall vara av den arten att det förutsätter kontinuerlig tillgång till eget fordon och inte kan lösas genom t.ex. samutnyttjande, inhyrning eller på annat sätt.

 

 

Tillfälliga dispenser

 

Tillfälliga dispenser kan ges vid mer sällan återkommande eller enstaka transportbehov på Vrångö. Dispensen gäller endast det/de datum som krävs för besöket.

 

 

Genom undertecknandet av dispensansökan har Ni förbundet Er att:

 

  • följa nedanstående målsättningar och angivna beslut
  • inte använda fordonet för privata transporter utan endast för det givna ändamålet
  • fordon med tillstånd för köras vardagar kl. 07.00 - 20.00. Övrig tid skall stor hänsyn tas till boende på Vrångö
  • informera fordonsförare och andra personer som medverkar vid transportens utförande om vad som här föreskrivs
  • ha fordonet uppställt på arbetsplatsen när det ej utnyttjas
  • förvara beslutet väl synligt i vindrutan och vid anfodran uppvisas för polismyndigheten eller ledamot av Vrångö Vägförenings styrelse

 

 

Beviljad dispens kan återkallas av Vrångö Vägförening.

 

Regler för tillståndshavare som beviljats dispens att köra motorfordon på Vrångö:

 

På Vrångö skall råda långsam trafik och högst 30 km/tim. Fordon med boggie eller fordon med axeltryck över 8 ton, inklusive last, är inte tillåtna på Vrångö vägnät. Längd och bredd på fordon skall anpassas till vägnätet.

Tillstånd innebär inte undantag från andra bestämmelser i gällande trafiklagstiftning/förordning.