Välkommen till Vrångö Vägförening i Göteborgs Södra Skärgård.

Lotsutkiken Vrångö

Vrångö Vägförening bildades den 9 november 1964.

I föreningens stadgar angående vägförenings benämning och ändamål är angivet att föreningens benämning är Vrångö Vägförening.
Föreningen skall – sedan ett jämlikt lagen den 3 september 1939 om enskilda /EVL) den 9 november 1964 framlagt förrättningsutlåtande vunnit laga kraft – hava till ändamål att ombesörja och bekosta väghållningen i fråga om de vägar vilka förklarats skola vara föreningens, samt att handhava de i föreningen ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dess vägar. Vad som nu sagt skall jämväl gälla sådan annan allmän plats än väg, som förklarats skola vara föreningens.

Vägföreningen bygger inte nya vägar utan har till uppgift att sköta de vägar som ingår i föreningens ansvar.