Trafik Info

Fordon

På Vrångö råder ett generellt förbud mot fordonstrafik, med undantag av trehjulig lastmoped. Styrelsen kan ge dispens från detta förbud.
För andra fordon och transporter kan dispenser sökas under fliken ”Dispenser.”

Vägarna är inte byggda för tunga och breda transporter. Lastbilar med boggie och fordon med axeltryck över 8 ton, inklusive last, är inte tillåtna på Vrångö. Längd och bred skall anpassas till vägnätet. Tillstånd innebär inte undantag från andra bestämmelser gällande trafiklagstiftning/förordning.

Se mer information om tunga transporter gällande ny-,om- och tillbyggnader längre ner på sidan.

Observera
Vid tunga transporter med axeltryck överstigande 8 ton ( Bk 3 ) tar vägföreningen ut en extra avgift på 4.000 kr per transport.

Högsta tillåtna hastighet är 30 km/tim.För allas välbefinnande uppmanar vägföreningen fotgängare, cyklister, mopedister och chaufförer att vänligen beakta:

 • gällande trafikregler
 • hänsynsfull och varsam körning
 • att gå på vänster sida
 • att vara rädd om våra barn

Vägar

För allas trygghet och trivsel, vill Vrångö Vägförening, uppmana och informera Dig som fastighetsägare på Vrångö, om vikten att,

 • röja träd, buskat, sly och gräs i tomtgränsen mot vägen, i anslutning till din fastighet.
 • i hörn och korsningar är det extra viktig att god skapa god sikt i förebyggande syfte mot olyckor och skador från utstickande grönska i vägbanan.
 • 80 cm är maximal höjd på häckar, staket eller dyligt i hörn och korsningar.

Allmän information för tunga transporter på Vrångö gällande bl a ny-, till eller ombyggnationer

 • Vrångö Vägförening vill medverka till att ny-, till- eller ombyggnation kan utföras på ön utan orimliga konsekvenser för byggprocessen och ger därför under vissa förutsättningar dispens från kravet att BK 3-laster ska innehållas.
 • Undersök med aktuella leverantörer hur lasterna kan minimeras så att BK 3-kraven uppfylls. Om det inte är möjligt på ett rimligt sätt att uppfylla BK 3-kraven måste överskridandet hållas så begränsat som möjligt. Högre laster än BK 2 accepteras inte utan att en särskild utredning visar att det är möjligt.
 • Vägarnas asfaltskikt är tunt vilket innebär att framförande av tunga fordon medför risk för skador på ytskiktet, särskilt vid svängar och belastning nära vägkanten. Det finns också en risk för spårbildning. Generellt gäller därför att man ska undvika att ta ut stora kranbilar och mobilkranar utan istället utnyttja de lyft- och omlastningsresurser som finns på ön, exempelvis traktor eller grävmaskin med lyft från Vrångö Transport. Ett uppdelande av leveransen på flera fordon innan leverans till Vrångö eller på kajen på Vrångö kan vara lämpligt. Långtradare med släp får inte köras på vägarna utan skall omlastas till lättare fordon senast vid färjeläget.
 • Betongbilar får bara fyllas till ¾ för att minska risken för skador på vägarna. 
 • Vrångö Vägförening fakturerar alltid fastighetsägaren för nybyggnation 10.000 kr innan leverans som ersättning för det ökade slitaget på samt för att använda detta för eventuell reparation. Om beloppet inte räcker för att återställa vägen förbehåller sig vägföreningen att debitera de faktiska återställningskostnaderna.

Åtgärder före och efter transport

Ansökan om överskridande av BK 3-kraven upprättas inför att en tung transport planeras. I denna beskrivs vilka totallaster som är aktuella, hur lasterna fördelas på axlarna och hur axelkonfigurationerna ser ut för fordonen. Om vägföreningen bedömer att transporterna kan utföras på angivet sätt väljs en lämplig färdväg i samråd med vägföreningen. Om så bedöms erforderligt utförs också, tillsammans med representant för vägföreningen, för- och efterbesiktning av vägarna för att kunna bedöma om skador har uppstått.