Trafik Info

Fordon
På Vrångö råder ett generellt förbud mot fordonstrafik, med undantag av trehjulig lastmoped. Styrelsen kan ge dispens från detta förbud.
För andra fordon och transporter kan dispenser sökas under fliken ”Dispenser.”

Vägarna är inte byggda för tunga och breda transporter. Lastbilar med boggie och fordon med axeltryck över 8 ton, inklusive last, är inte tillåtna på Vrångö. Längd och bred skall anpassas till vägnätet. Tillstånd innebär inte undantag från andra bestämmelser gällande trafiklagstiftning/förordning.

Observera
Vid tunga transporter med axeltryck överstigande 8 ton ( Bk 3 ) tar vägföreningen ut en extra avgift på 4.000 kr per transport.

Högsta tillåtna hastighet är 30 km/tim.För allas välbefinnande uppmanar vägföreningen fotgängare, cyklister, mopedister och chaufförer att vänligen beakta:

  • gällande trafikregler
  • hänsynsfull och varsam körning
  • att gå på vänster sida
  • att vara rädd om våra barn

Vägar

För allas trygghet och trivsel, vill Vrångö Vägförening, uppmana och informera Dig som fastighetsägare på Vrångö, om vikten att,

  • röja träd, buskat, sly och gräs i tomtgränsen mot vägen, i anslutning till din fastighet.
  • i hörn och korsningar är det extra viktig att god skapa god sikt i förebyggande syfte mot olyckor och skador från utstickande grönska i vägbanan.
  • 80 cm är maximal höjd på häckar, staket eller dyligt i hörn och korsningar.